Thursday, 24 November 2016

స్మర వారం వారం చేతఃరాగం: కాపి
తాళం: ఆది
స్వరకర్త : శ్రీ సదాశివ భ్రహ్మేంద్రుల వారు
పల్లవి: స్మర వారం వారం చేతః
స్మర నందకుమారం (స్మర)
చరణం 1 గోప కుటీర పయో ఘృత చోరం
గోకుల బ్రందావన స౦చార౦ (స్మర)
చరణం 2 వేణురవామృత పానకిశోరం
సృస్థితిలయ హేతువిచారం (స్మర)
చరణం 3 పరమ హంస హృత్పంజర కీరం
పటుతర ధేను బక సంహారం (స్మర)

Wednesday, 23 November 2016

M Balamuralikrishna Garu | Open Heart With RK

   

సెలవా మాకు సెలవా యీ చెఱకేగపల్లవి:
సెలవా మాకు సెలవా యీ చెఱకేగ సె..
చరణము(లు):
సెలవా మాకిక జలజసంభవనుత
జలజపత్రనేత్ర సజ్జనమిత్ర శ్రీరామ సె..
నీవా నన్నేలుకోవా యిటు వేగ
రావా సమయముకావ రావయ్యా సె..
వాసిగ భద్రాద్రివాస వరరామ
దాసహృదయ నివాసా రామయ్య సె..
http://myalltimefavouritesongs.blogspot.in/2013/09/selava-maku-selava.html